ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, запознайте се подробно с настоящите общи условия преди да закупите продукти през този сайт. Всички покупки през интернет страницата се извършват съгласно общите условия и използването на този сайт означава, че се съгласявате и приемате последните. В случай че не сте съгласни с условията, моля не използвайте тази интернет страница. С приемането на настоящите общи условия, Вие приемате и условията на доставка, Политика за защита на личните данни, Политика за използване на „бисквитки” и всякакви други документи, цитирани или реферирани в настoящите Общи условия.

Настоящите общи условия регламентират отношенията между ЛЪВСКИЯТ ЕООД , собственик на www.luvski.bg и лицата ползващи сайта и онлайн магазина www.luvski.bg .

Регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан свободно, без да е необходима регистрация. Регистрацията е необходима само за ползването на определени функционалности и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр, който се намира в горната част на онлайн магазина.

Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп до създадения Ви в сайта акаунт.

Ползвател, който има регистрация за онлайн магазина находящ се на адрес www.luvski.bg , може да използва същите потребителско име и парола, без да е необходимо да прави нова регистрация.

Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като www.luvski.bg си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените потвърдени от онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка. Дължимата цена за доставка на поръчката се изчислява на база посочения адрес за доставка.

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия.

Плащане

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:
1.Банков превод
2.Пощенски паричен превод (ППП)
Защо не получавам касова бележка за получената стока? За направеното от клиента плащане Еконт издава разписка за пощенски паричен превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка. Самата услуга Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод не налага допълнителни усилия от страна на търговеца или неговия клиент.
Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който Ви освобождава от задължението да издавате Фискална касова бележка, е плащането към Вас да се извършва чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор, какъвто е Еконт.
ВАЖНО!!! КЪМ ВСЯКА ИЗДАДЕНА ОТ НАС ФАКТУРА/ СТОКОВА РАЗПИСКА Е НЕОБХОДИМО ДА ПРИЛАГАТЕ РАЗПИСКАТА ЗА ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД ИЗДАДЕНА ОТ ЕКОНТ, ВМЕСТО КАСОВ БОН.

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП.

Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от www.luvski.bg и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, във връзка с маркетингови и рекламни цели и анализи на www.luvski.bg . Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от www.luvski.bg , както и целите на обработката и използването им.

Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от www.luvski.bg потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на www.luvski.bg за редовна, ако при направата ѝ са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.

Може да се запознаете подробно как и кога използваме Вашите лични данни в нашата Политика за поверителност.

Други

www.luvski.bg се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като www.luvski.bg си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на www.luvski.bg преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

www.luvski.bg не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

С приемането на настоящите общи условия ползвателят изрично и безусловно се съгласява на електронния адрес, посочен от него за целите на регистрацията на сайта, да получава електронни съобщения съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, игри, томболи и др. Съгласието по предходното изречение може да бъде оттеглено по всяко време от меню “Абонамент за информационен бюлетин“, достъпно от акаунта на ползвателя. За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на не постигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители – съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно – пред компетентен съд , съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК.